Paslaugų teikimo sąlygos ir tvarka

Turinys:

1 straipsnis - Apibrėžimai

2 straipsnis - Verslininko tapatybė

3 straipsnis - Taikomumas

4 straipsnis - Pasiūlymas

5 straipsnis - Susitarimas

6 straipsnis - Teisė atsisakyti sutarties

7 straipsnis - Išmokos sutarties atsisakymo atveju

8 straipsnis - Teisės atsisakymas

9 straipsnis - Kaina

10 straipsnis - Atitikimas ir garantija

11 straipsnis. Pateikimas ir įgyvendinimas

12 straipsnis. Sandorių trukmė: trukmė, atšaukimas ir pratęsimas

13 straipsnis - Mokėjimas

14 straipsnis - Skundų procedūra

15 straipsnis - Ginčai

16 straipsnis - Papildomos arba nukrypstančios nuostatos

 

1 straipsnis - Apibrėžimai

Šiomis sąlygomis šios sąvokos turi šias reikšmes: Apmąstymo laikotarpis: laikotarpis, per kurį vartotojas gali pasinaudoti savo teise atsisakyti sutarties; Vartotojas: fizinis asmuo, neveikiantis vykdant profesiją ar verslą ir sudarantis nuotolinę sutartį su verslininku; Diena: kalendorinė diena; Sandorio trukmė: nuotolinė sutartis, susijusi su produktų ir (arba) paslaugų serija, kurios pristatymo ir (arba) pirkimo prievolė yra paskirstyta laikui bėgant; Patvari laikmena: bet kokia priemonė, leidžianti vartotojui ar verslininkui saugoti asmeniškai jam skirtą informaciją tokiu būdu, kad ateityje būtų galima konsultuotis ir nekeisti saugomos informacijos. Teisė atsisakyti sutarties: galimybė vartotojui nutraukti nuotolinės prekybos sutartį per atsisakymo laikotarpį; Modelio forma: verslininko pateikiama pavyzdinė atsisakymo forma, kurią vartotojas gali užpildyti, jei nori pasinaudoti savo teise atsisakyti sutarties. Verslininkas: fizinis ar juridinis asmuo, vartotojams siūlantis produktus ir (arba) paslaugas per atstumą; Nuotolinė sutartis: susitarimas, pagal kurį verslininko organizuota nuotolinės prekybos prekėmis ir (arba) paslaugomis sistema iki susitarimo sudarymo imtinai naudojama tik viena ar daugiau nuotolinio ryšio būdų; Nuotolinio ryšio technologija: reiškia, kad ją galima naudoti sudarant susitarimą, vartotojui ir verslininkui nebūnant kartu vienoje patalpoje tuo pačiu metu. Bendrosios sąlygos: šios bendrosios verslininko sąlygos.

 

2 straipsnis - Verslininko tapatybė

Kristijonas Rapolis, „ŠiaurinėAvis“

Telefono numeris: +37068727869

Veiklos nr: 1023491

PVM mokėtojo kodas: LT100014002712

El. Pašto adresas: info@siaurineavis.lt

 

3 straipsnis - Taikomumas

Šios bendrosios sąlygos taikomos kiekvienam verslininko pasiūlymui, kiekvienai nuotolinės prekybos sutarčiai ir užsakymui tarp verslininko ir vartotojo. Prieš sudarant nuotolinės prekybos sutartį, šių bendrųjų sąlygų tekstas bus pateiktas vartotojui. Jei tai pagrįstai neįmanoma, prieš sudarant nuotolinės prekybos sutartį, bus nurodyta, kad bendrąsias sąlygas galima peržiūrėti pas verslininką ir kad vartotojui paprašius, jos bus išsiųstos kuo greičiau nemokamai. Jei nuotolinės prekybos sutartis sudaroma elektroniniu būdu, nukrypstant nuo ankstesnės dalies ir prieš sudarant nuotolinės prekybos sutartį, šių bendrųjų sąlygų tekstas vartotojui gali būti prieinamas elektroniniu būdu taip, kad vartotojas galėtų galima lengvai laikyti patvarioje duomenų laikmenoje. Jei tai pagrįstai neįmanoma, prieš sudarant nuotolinės prekybos sutartį, bus nurodyta, kur galima susipažinti su bendrosiomis sąlygomis elektroniniu būdu ir kad vartotojui paprašius, jos bus atsiųstos nemokamai elektroniniu būdu ar kitaip. Tuo atveju, jei be šių bendrųjų sąlygų taikomos ir konkrečios produkto ar paslaugos sąlygos, antroji ir trečioji pastraipos taikomos mutatis mutandis ir vartotojas visada gali pasikliauti jam palankiausia taikytina nuostata prieštaringų bendrųjų sąlygų atveju. yra. Jei viena ar daugiau šių bendrųjų sąlygų nuostatų bet kuriuo metu bus visiškai ar iš dalies niekinės arba negaliojančios arba sunaikintos, susitarimas ir šios sąlygos liks galioti ir atitinkama nuostata bus nedelsiant pakeista abipusiu pasitarimu nuostata, kad kuo originaliau nuo originalo. Situacijos, kurios nėra reglamentuojamos šiomis bendromis sąlygomis, turi būti vertinamos „šių dvasių“ prasme. Neaiškumai dėl vienos ar daugiau mūsų sąlygų nuostatų paaiškinimo ar turinio turėtų būti paaiškinti šių bendrųjų sąlygų „dvasia“.

 

4 straipsnis - Pasiūlymas

Jei pasiūlymo galiojimo laikas yra ribotas arba jam taikomos sąlygos, tai bus aiškiai nurodyta pasiūlyme. Pasiūlymas yra be įsipareigojimų. Verslininkas turi teisę keisti ir pritaikyti pasiūlymą. Pasiūlyme pateikiamas išsamus ir tikslus siūlomų produktų ir (arba) paslaugų aprašymas. Aprašymas yra pakankamai išsamus, kad vartotojas galėtų tinkamai įvertinti pasiūlymą. Jei verslininkas naudoja vaizdus, ​​tai yra tikras siūlomų produktų ir (arba) paslaugų atvaizdavimas. Akivaizdžios pasiūlymo klaidos verslininkui nėra privalomos. Visi pasiūlymo vaizdai, specifikacijos ir duomenys yra orientaciniai ir negali būti kompensuojami ar nutraukiami. Vaizdai su produktais yra tikras siūlomų produktų vaizdavimas. Verslininkas negali garantuoti, kad rodomos spalvos tiksliai atitinka tikrąsias gaminių spalvas. Kiekviename pasiūlyme yra tokia informacija, kad vartotojui būtų aišku, kokios teisės ir pareigos yra susijusios su pasiūlymo priėmimu. Tai joje rūpi specialus: kaina su mokesčiais; galimas siuntimo išlaidas; susitarimo sudarymo būdas ir tam reikalingi veiksmai; ar taikoma atsisakymo teisė; mokėjimo būdas, pristatymas ir sutarties įgyvendinimas; pasiūlymo priėmimo terminas arba terminas, per kurį verslininkas garantuoja kainą; nuotolinio ryšio tarifo lygis, jei nuotolinio ryšio technikos naudojimo išlaidos apskaičiuojamos remiantis kitokiu pagrindu nei įprasta bazinė naudojamų ryšio priemonių norma; ar susitarimas bus pateiktas po jo sudarymo ir jei taip, kaip vartotojas gali su juo susisiekti; būdas, kuriuo vartotojas, prieš sudarydamas sutartį, gali patikrinti pagal sutartį pateiktą informaciją ir prireikus ją atkurti; bet kuriomis kitomis kalbomis, kuriomis, be olandų, galima sudaryti susitarimą; elgesio kodai, kurie taikomi verslininkui, ir būdas, kaip vartotojas gali elektroniniu būdu susipažinti su šiais elgesio kodais; ir minimali nuotolinės prekybos sutarties trukmė sudarant ilgalaikį sandorį. Pasirenkama: galimi dydžiai, spalvos, medžiagų tipas.

 

5 straipsnis - Susitarimas

Atsižvelgiant į 4 dalies nuostatas, sutartis sudaroma tuo metu, kai vartotojas priima pasiūlymą ir atitinka atitinkamas sąlygas. Jei vartotojas pasiūlymą priėmė elektroniniu būdu, prekybininkas nedelsdamas patvirtina, kad elektroniniu būdu gavo pasiūlymo priėmimą. Kol verslininkas nepatvirtino šio priėmimo gavimo, vartotojas gali nutraukti sutartį. Jei sutartis sudaroma elektroniniu būdu, verslininkas imsis tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų elektroninį duomenų perdavimą ir saugią interneto aplinką. Jei vartotojas gali atsiskaityti elektroniniu būdu, verslininkas imsis atitinkamų saugumo priemonių. Verslininkas, remdamasis teisiniais pagrindais, gali sužinoti, ar vartotojas gali įvykdyti savo mokėjimo įsipareigojimus, taip pat visus tuos faktus ir veiksnius, kurie yra svarbūs atsakingai sudarant nuotolinės prekybos sutartį. Jei, remdamasis šiuo tyrimu, verslininkas turi rimtų priežasčių nesudaryti sutarties, jis turi teisę atsisakyti užsakymo ar prašymo arba nustatyti specialias įgyvendinimo sąlygas. Verslininkas raštu arba tokiu būdu, kad vartotojas galėtų jį lengvai prieinamu būdu laikyti patvarioje laikmenoje, vartotojui kartu su produktu ar paslauga išsiųs šią informaciją: lankomas verslininko verslo vietos adresas, kur vartotojas gali kreiptis su skundais; sąlygos ir sąlygos, kuriomis vartotojas gali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, arba aiškus pareiškimas dėl sutarties atsisakymo pašalinimo; informacija apie garantijas ir esamas paslaugas po pirkimo; informacija, įtraukta į šių sąlygų 4 straipsnio 3 dalį, nebent verslininkas šią informaciją vartotojui jau pateikė prieš vykdydamas susitarimą; reikalavimai nutraukti sutartį, jei sutarties trukmė yra ilgesnė nei vieneri metai arba ji yra neterminuota. Išplėstinio sandorio atveju ankstesnės pastraipos nuostata taikoma tik pirmajam pristatymui. Kiekvienas susitarimas sudaromas laikinai sustabdžius sąlygas, kad atitinkami produktai būtų pakankamai prieinami.

 

6 straipsnis - Teisė atsisakyti sutarties

Pristatydami produktus: Pirkdamas produktus, vartotojas turi galimybę per 14 dienų nutraukti sutartį nenurodydamas priežasties. Šis apmąstymų laikotarpis prasideda kitą dieną po to, kai vartotojas arba vartotojas iš anksto paskiria ir praneša verslininkui apie produktą. Apmąstymo laikotarpiu vartotojas atsargiai elgsis su produktu ir pakuote. Jis išpakuos arba naudos produktą tik tiek, kiek reikia norint įvertinti, ar jis nori laikyti gaminį. Jei jis pasinaudos savo atsisakymo teise, jis grąžins produktą su visais priedais ir, jei įmanoma, originalios būklės ir pakuotės verslininkui, laikydamasis pagrįstų ir aiškių verslininko nurodymų. Jei vartotojas nori pasinaudoti savo atsisakymo teise, jis privalo apie tai pranešti verslininkui per 14 dienų nuo prekės gavimo. Vartotojas apie tai turi pranešti naudodamas pavyzdinę formą. Vartotojui pranešus, kad jis nori pasinaudoti savo atsisakymo teise, jis privalo grąžinti prekę per 14 dienų. Vartotojas turi įrodyti, kad pristatytos prekės buvo grąžintos laiku, pavyzdžiui, pateikdamas siuntos įrodymą. Jei pasibaigus 2 ir 3 dalyse nurodytiems laikotarpiams klientas nenurodė, kad nori pasinaudoti savo atsisakymo teise resp. prekė nebuvo grąžinta verslininkui, pirkimas yra faktas. Teikdami paslaugas: Teikdamas paslaugas vartotojas turi galimybę nutraukti sutartį nenurodydamas priežasčių bent 14 dienų, pradedant nuo sutarties sudarymo dienos. Norėdami pasinaudoti savo atsisakymo teise, vartotojas sutelks dėmesį į pagrįstas ir aiškias instrukcijas, kurias verslininkas pateikia kartu su pasiūlymu ir (arba) vėliausiai pristatydamas.

 

7 straipsnis - Išmokos sutarties atsisakymo atveju

Jei vartotojas pasinaudoja savo teise atsisakyti sutarties, grąžinimo išlaidos neviršys grąžinimo išlaidų. Jei vartotojas sumokėjo sumą, verslininkas grąžins šią sumą kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties atsisakymo. Sąlyga yra ta, kad prekybininkas jau grąžino produktą arba gali būti pateiktas įtikinamas visos grąžinimo įrodymas. Kompensacija bus sumokėta tuo pačiu mokėjimo metodu, kurį naudoja vartotojas, nebent vartotojas aiškiai duotų leidimą naudoti kitą mokėjimo metodą. Pažeidus gaminį dėl neatsargaus paties vartotojo elgesio, vartotojas atsako už bet kokį prekės nuvertėjimą. Vartotojas negali būti laikomas atsakingu už produkto vertės sumažėjimą, jei verslininkas nepateikė visos teisėtai reikalaujamos informacijos apie atsisakymo teisę, tai turi būti padaryta prieš sudarant pirkimo sutartį.

 

8 straipsnis - Teisės atsisakymas

Verslininkas gali atmesti vartotojo teisę atsisakyti produktų, kaip aprašyta 2 ir 3 dalyse. Teisė atsisakyti sutarties netaikoma tik tuo atveju, jei verslininkas pasiūlyme tai aiškiai nurodė bent laiku, kol bus sudarytas susitarimas. Teisę atsisakyti sutarties atsisakyti galima tik tiems produktams: kurias sukūrė verslininkas pagal vartotojo specifikacijas; kurie yra aiškiai asmeninio pobūdžio; kurių negalima grąžinti dėl jų pobūdžio; kuri gali greitai sugesti ar pasenti; kurio kaina priklauso nuo finansų rinkos svyravimų, kuriems verslininkas neturi jokios įtakos; atskiriems laikraščiams ir žurnalams; garso ir vaizdo įrašams bei kompiuterių programinei įrangai, už kurias vartotojas sulaužė antspaudą. higienos gaminiams, kurių vartotojas sulaužė plombą. Teisės atsisakyti atsisakymas galimas tik toms paslaugoms: dėl apgyvendinimo, transporto, restoranų verslo ar laisvalaikio veiklos, kuri turi būti vykdoma tam tikrą dieną arba tam tikru laikotarpiu; kurių pristatymas prasidėjo gavus aiškų vartotojo sutikimą, nesibaigus svarstymo laikotarpiui; dėl lažybų ir loterijų.

 

9 straipsnis - Kaina

Pasiūlyme nurodytu galiojimo laikotarpiu siūlomų produktų ir (arba) paslaugų kainos nebus didinamos, išskyrus kainų pokyčius dėl pasikeitusių PVM tarifų. Priešingai nei ankstesnėje pastraipoje, verslininkas gali kintamomis kainomis siūlyti produktus ar paslaugas, kurių kainos priklauso nuo finansų rinkos svyravimų ir kurių verslininkas neturi įtakos. Ši sąsaja su svyravimais ir tai, kad nurodytos kainos yra tikslinės kainos, nurodoma pasiūlyme. Kainas per 3 mėnesius nuo sutarties sudarymo leidžiama padidinti tik tuo atveju, jei tai yra įstatymų ar kitų nuostatų rezultatas. Kainos gali padidėti praėjus 3 mėnesiams po sutarties sudarymo, jei verslininkas tai numatė ir: jie yra įstatymų ar kitų nuostatų rezultatas; arba vartotojas turi teisę atšaukti susitarimą tą dieną, kai įsigalioja kainos padidėjimas. Produktų ar paslaugų pasiūlyme nurodytos kainos yra su PVM. Visoms kainoms gali būti taikomos spausdinimo ir spausdinimo klaidos. Atsakomybė už spausdinimo klaidų padarinius neprisiima. Esant spausdinimo ir spausdinimo klaidoms, verslininkas neprivalo pristatyti gaminio už netinkamą kainą.

 

10 straipsnis - Atitikimas ir garantija

Verslininkas garantuoja, kad produktai ir (arba) paslaugos atitinka susitarimą, pasiūlyme nurodytas specifikacijas, pagrįstus patikimumo ir (arba) tinkamumo naudoti reikalavimus ir teisines nuostatas, galiojančias sutarties sudarymo dieną ir (arba) ar vyriausybės nuostatai. Jei bus susitarta, verslininkas taip pat garantuoja, kad produktas yra tinkamas naudoti. Verslininko, gamintojo ar importuotojo suteikta garantija neturi įtakos teisinėms teisėms ir tvirtina, kad vartotojas gali reikalauti prieš verslininką sutarties pagrindu. Apie trūkumus ar neteisingai pristatytus gaminius reikia pranešti verslininkui raštu per 4 savaites po pristatymo. Produktai turi būti grąžinami originalioje pakuotėje ir naujos būklės. Verslininko garantinis laikotarpis atitinka gamintojo garantinį laikotarpį. Tačiau verslininkas niekada neatsako už galutinį produktų tinkamumą kiekvienam vartotojo individualiam pritaikymui, nei už bet kokius patarimus dėl produktų naudojimo ar taikymo. Garantija netaikoma, jei: Vartotojas pats suremontuojo ir (arba) perdirbė pristatytus gaminius arba pavedė juos remontuoti ir (arba) perdirbti tretiesiems asmenims; Pristatyti produktai buvo paveikti nenormalių sąlygų arba kitaip elgėsi nerūpestingai arba prieštarauja verslininko nurodymams ir (arba) buvo apdoroti ant pakuotės; Nepakankamumą visiškai ar iš dalies lemia vyriausybės priimti ar priimti reglamentai dėl naudojamų medžiagų pobūdžio ar kokybės.

 

11 straipsnis. Pateikimas ir įgyvendinimas

Verslininkas imsis kuo didesnio rūpestingumo priimdamas ir įgyvendindamas produktų užsakymus bei vertindamas paraiškas teikti paslaugas. Pristatymo vieta yra adresas, kurį vartotojas praneša įmonei. Tinkamai atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta šio straipsnio 4 dalyje, įmonė įvykdys priimtus užsakymus operatyviai, bet ne vėliau kaip per 30 dienų, nebent vartotojas sutiko dėl ilgesnio pristatymo laikotarpio. Jei pristatymas vėluoja arba užsakymas negali būti įvykdytas arba įvykdytas tik iš dalies, vartotojui apie tai bus pranešta ne vėliau kaip per 30 dienų nuo užsakymo pateikimo. Tokiu atveju vartotojas turi teisę nutraukti sutartį be išlaidų. Vartotojas neturi teisės į kompensaciją. Visi pristatymo terminai yra orientaciniai. Vartotojas negali gauti jokių teisių iš jokių nurodytų sąlygų. Termino viršijimas nesuteikia vartotojui teisės į kompensaciją. Nutraukus veiklą pagal šio straipsnio 3 dalį, verslininkas grąžins vartotojui sumokėtą sumą kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 dienų po nutraukimo. Jei užsakyto produkto pristatymas pasirodys neįmanomas, verslininkas stengsis pateikti pakaitinę prekę. Vėliausiai pristatant, bus aiškiai ir suprantamai nurodyta, kad pristatoma pakaitinė prekė. Negalima atmesti teisės pakeisti prekes. Galimo grąžinimo vežimo išlaidos yra verslininko sąskaita. Produktų sugadinimo ir (arba) praradimo rizika tenka verslininkui iki pristatymo vartotojui momento arba iš anksto paskirto atstovo, apie kurį pranešta verslininkui, nebent būtų aiškiai susitarta kitaip.

 

12 straipsnis. Sandorių trukmė: trukmė, atšaukimas ir pratęsimas

Nutraukimas:

Vartotojas gali bet kada nutraukti neribotam laikui sudarytą susitarimą, kuris apima reguliarų produktų (įskaitant elektrą) ar paslaugų pristatymą, tinkamai laikydamasis sutartų atšaukimo taisyklių ir įspėjimo laikotarpio, kuris yra ne ilgesnis kaip vienas mėnuo. Vartotojas gali bet kuriuo metu iki nurodyto termino pabaigos nutraukti nustatytam laikotarpiui sudarytą susitarimą, kuris apima reguliarų produktų (įskaitant elektrą) ar paslaugų pristatymą, tinkamai laikantis sutartų atšaukimo taisyklių ir įspėjimo laikotarpio, kuris yra bent didžiausias vienas mėnuo. Vartotojas gali susitarti, paminėtus ankstesnėse dalyse: atšaukti bet kuriuo metu ir neapsiriboti atšaukimu konkrečiu laiku arba konkrečiu laikotarpiu; bent jau atšaukti tokiu pačiu būdu, kokį jie pasirašė; visada atšaukti su tuo pačiu įspėjimo laikotarpiu, kurį verslininkas yra numatęs sau. Atsinaujinimas

Susitarimas, sudarytas nustatytam laikotarpiui ir apimantis reguliarų produktų (įskaitant elektrą) ar paslaugų teikimą, negali būti tyliai atnaujinamas ar atnaujinamas nustatytam laikotarpiui. Priešingai nei ankstesnėje pastraipoje, nustatytam laikotarpiui sudarytas susitarimas, kuris apima reguliarų dienos naujienų, savaitinių laikraščių ir žurnalų pristatymą, gali būti pratęsiamas nustatytam, daugiausia trijų mėnesių laikotarpiui, jei vartotojas prieštarauja šiam pratęstam susitarimui. gali pratęsti pratęsimo terminą ne ilgesniam kaip vieno mėnesio įspėjimo laikotarpiui. Susitarimas, sudarytas nustatytam laikotarpiui ir pratęsiantis įprastą produktų ar paslaugų teikimą, gali būti netiesiogiai pratęsiamas neribotam laikui, jei vartotojas gali bet kada nutraukti sutarties nutraukimo terminą ne ilgesnį kaip vieno mėnesio laikotarpis ir ne ilgesnį kaip įspėjimo laikotarpis. trys mėnesiai tuo atveju, jei sutartis taikoma įprastam, bet rečiau nei kartą per mėnesį, dienraščių, naujienų, savaitinių laikraščių ir žurnalų pristatymui. Ribotos trukmės susitarimas dėl reguliaraus dienos, naujienų ir savaitinių laikraščių bei žurnalų pristatymo (bandomoji ar įvadinė prenumerata) nėra nutylimas ir automatiškai pasibaigia pasibaigus bandomajam laikotarpiui ar įvadiniam laikotarpiui. Jei susitarimas galioja ilgiau nei vienerius metus, vartotojas gali bet kada nutraukti sutartį po vienerių metų, pranešdamas apie tai ne ilgesnį kaip vieno mėnesio terminą, nebent protingumas ir sąžiningumas neprieštarauja sutarties nutraukimui iki sutarto termino pabaigos.

 

13 straipsnis - Mokėjimas

Jei nesusitarta kitaip, sumos, kurias turi sumokėti vartotojas, turi būti sumokėtos per 7 darbo dienas nuo svarstymo laikotarpio pradžios, kaip nurodyta 6 straipsnio 1 dalyje. Jei susitariama teikti paslaugą, šis laikotarpis prasideda. vartotojui gavus sutarties patvirtinimą. Vartotojas privalo nedelsdamas pranešti verslininkui apie nurodytus ar nurodytus mokėjimo duomenis apie netikslumus. Vartotojui nemokant, verslininkas, turėdamas teisinius apribojimus, turi teisę apmokestinti iš anksto vartotojui praneštas pagrįstas išlaidas.

 

14 straipsnis - Skundų procedūra

Verslininkas turi gerai paskelbtą skundų nagrinėjimo procedūrą ir skundą nagrinėja pagal šią skundų nagrinėjimo procedūrą. Skundai dėl sutarties vykdymo turi būti išsamiai ir aiškiai aprašyti verslininkui per 7 dienas, vartotojui atradus trūkumus. Į verslininkui pateiktus skundus bus atsakyta per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Jei skundui reikalingas numatomas ilgesnis nagrinėjimo laikas, verslininkas per 14 dienų atsakys patvirtindamas gavimą ir nurodydamas, kada vartotojas gali tikėtis išsamesnio atsakymo. Jei skundas negali būti išspręstas abipusiu susitarimu, kyla ginčas, dėl kurio sprendžiami ginčai. Esant nusiskundimams, vartotojas pirmiausia turi kreiptis į verslininką. Skundas nesustabdo verslininko įsipareigojimų, nebent verslininkas raštu nurodo kitaip. Jei verslininkas nuspręs, kad skundas yra pagrįstas, savo nuožiūra pakeis pristatytus gaminius.

 

15 straipsnis - Ginčai

Verslininko ir vartotojo susitarimams, kuriems taikomos šios bendrosios sąlygos, taikomi tik Lietuvos įstatymai. Net jei vartotojas gyvena užsienyje. Vienos pardavimo konvencija netaikoma.

16 straipsnis - Papildomos ar nukrypstančios nuostatos

Papildomos nuostatos arba nuostatos, nukrypstančios nuo šių bendrųjų sąlygų, negali pakenkti vartotojui ir turi būti užrašytos raštu arba taip, kad vartotojas galėtų jas lengvai prieinamu būdu laikyti patvarioje duomenų laikmenoje.